TFYA35 Molekylfysik - En kurs i spektroskopiska grunder


 

 

 

Hem

Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursens övergripande syfte är att ge en detaljerad förståelse för spektroskopiska metoder utifrån kvantmekaniska principer, och den innehåller således två delar; en introduktion till kvantmekaniken för atomära och molekylära system, och direkt tillämpning av denna inom olika typer av spektroskopi.

Kursen ges i form av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna tar upp den teoretiska bakgrunden, medan lektionerna företrädesvis används för problemlösning, och förutsätter ett aktivt deltagande av studenterna under assistentens handledning.

Stora delar av kursinnehållet finns tillgängligt på videor, och avsikten är att studenterna ska ta del av innehållet i dessa före respektive föreläsning, så att tiden under föreläsningarna kan ägnas åt att arbeta med förståelse och exempel, i stället för genomgång av grundläggande teori.

Allmän information om kursens innehåll och upplägg: Kursinformation


Kurslitteratur:

 

Atkins, de Paula & Friedman, Physical Chemistry: Quanta, matter and change, Oxford University Press 2013, 2 uppl., ISBN 9780199609819.

Äldre upplagor av den tidigare kurslitteraturen Atkins' Physical Chemistry går också bra att använda, kapitelhänvisningar till dessa finns på sidan ”Planering”. Innehållet i dessa böcker är i stort sett detsamma, men det är organiserat på olika sätt. Observera dock att övningsuppgifterna i lektionsplaneringen inte finns i de äldre upplagorna.Alternativ litteratur:

Det finns många andra böcker som täcker kursinnehållet och som också går bra att använda (eller är utmärkta att läsa när man kanske inte riktigt förstår vad Atkins menar...). Några exempel är:

Engel, “Quantum chemistry & spectroscopy”, Pearson (denna är en del av Engel & Reid, ”Physical Chemistry”, Pearson)
Silbey, Alberty & Bawendi, “Physical chemistry”, John Wiley
Levine, “Physical Chemistry, 6th ed”, McGraw HillExamination:

Examination sker genom en skriftlig tentamen.
Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook och miniräknare (med tömda minnen).
Nästa tentamenstillfälle hittar du via Studentportalen

Tentamen innehåller sex uppgifter, de fem första svarar mot vart och ett av de lärandemål som anges i kursplanen. För att få godkänt krävs två (av fyra) poäng på var och en av dessa fem uppgifter. Vid en eventuell omtenta behöver man bara lösa de uppgifter man inte redan har klarat (dvs fått minst två poäng på). Poängen från dessa uppgifter får sparas utan tidsbegränsning.

OBS! En kontrollskrivning på kursens första del (motsvarande läroplanens två första lärandemål) ges måndagen den 27 september, kl 8-10. Anmälan görs som till en vanlig tenta. Denna motsvarar de första två uppgifterna på tentamen, och resultatet på dessa tillgodoräknas på samma sätt som tentaresultat.Personal:

Föreläsare och kursansvarig:
Thomas Ederth, Fysikhuset rum N315 (karta), tel 281247, thomas.ederth@liu.se

Lektionsassistent:
Joel Davidsson, Fysikhuset rum G421, tel 288948, joel.davidsson@liu.se

 

Schema finns på Schemaservern

 

Kursinformationen i Studieinfo

 

De senaste tentorna

7 januari 2022
28 oktober 2021
28 september 2021 (Kontrollskrivning)
20 augusti 2021
7 januari 2021 (Distanstentamen*)
28 oktober 2020
28 september 2020 (Kontrollskrivning)
21 augusti 2020 (Distanstentamen*)
9 januari 2020
24 oktober 2019
30 september 2019 (Kontrollskrivning)

* Observera att distanstentorna är anpassade för att skrivas med 'alla hjälpmedel tillåtna', och uppgifterna har därför annan karaktär än vad som kan förväntas vid en salstenta.